Descripció i mecànica de la promoció:

Per poder participar en la promoció els usuaris hauran d’ accedir a la pàgina de fans de LA FECOSE i fer-se fan. Per participar els usuaris hauran de completar el formulari amb les seves dades personals i respondre a les preguntes de l’enquesta. Entre tots els participants es realitzara un sorteig el dia senyalat de finalització del concurs. El guanyador final serà anunciat a través de la pestanya del Facebook de la FECOSE. Al guanyador se´l contactarà enviant-li tota la informació necessària per gaudir del premi.

Lloc i Durada del sorteig:

El present sorteig es realitzarà el dia 1 de desembre, o el dia que anuncii la Fecose. El guanyador es publicarà el mateix dia 1 de desembre de 2018.

Premi:

Hi haura un premi de 50€ amb un val de compres, per al guanyador a utilitzar als comerços de la FECOSE, La Sénia (Tarragona).

LA FECOSE organitzadora d’aquest sorteig, publicarà al Facebook de la Fecose, el guanyador/a. Aquest/a es comunicarà amb la FECOSE, per tal de rebre les instruccions per a obtenir el premi. En termini de 7 dies naturals a comptar a partir del dia següent de la comunicació de la FECOSE,el guanyador haurà de respondre d’aquest sorteig, o no vol o no pot gaudir del premi, el guanyador serà descartat. El premi no serà vescanviable pel seu import en metàlic ni per cap altre premi.

Protecció de dades:

Els participants autoritzen que les seves dades personals facilitades siguin incorporades a un fitxer el responsable del qual es Pymeralia s.l.,que els utilitzarà per gestionar aquest sorteig promocional, per contactar amb el guanyador i entregar-li el premi i enviar comunicacions posteriors de comerç de la FECOSE.

Aquestes dades serán tractades confidencialment i de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecciò de Dades de Caracter Personal (LOPD)i la normativa de desenvolupament.

Els participants garanteixen i responen de la veracitat vigència i autenticitat de la seva informació personal.

El titular de les dades podrà exercir els drets d’ accés, rectificació i cancelació sol.licitant.ho per escrit amb copia del seu DNI o document d’ identificació a la seguent adreça; C/Sant Isidre, 180, esc C Entr 4, 43540 La Ràpita indicant al sobre “Ref Protecció de Dades” o per correu electrònic a la següent adreça hola@pymeralia.com. Pymeralia S.L. és l’empresa que gestiona aquesta enquesta.

Normes de control de seguretat:

LA FECOSE es reserva la facultat d’ adoptar totes les mesures que resultin oportunes per evitar qualsevol conducta de què sospiti per finalitat o efecte qualsevol intent d’ actuar en frau de la present promoció o en incompliment de les seves normes o en prejudici d’ altres participants, la primera i inmediata conseqüència serà l’ exclusió del participant i la pèrdua de tot dret al premi que eventualment hagués obtingut.

Està prohibit crear o tenir més d’ un perfil de Facebook.. LA FECOSE es reserva el dret d´invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte en el còmut aquells perfils que considrer sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitatiu, l’intent de registre de més d’ un perfil d’ usuari de Facebook per part d´una persona, creació de perfils falsos o usurpació d’ identitat. Així mateix,LA FECOSE, es reserva el dret de posar qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de l’ empresa responsable de la plataforma de Facebook, perquè adopti les mesures que corresponguin. Igualment, LA FECOSE es reserva el dret d’empendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.

LA FECOSE es reserva el dret de descarregar del Sorteig qualsevol resposta enviada pels usuaris quan ho consideri oportú.

LA FECOSE es reserva el dret a excloure participacions que continguin elements pornogràfics o explicitament sexuals.

Limitació de responsabilitat.

LA FECOSE, No es responsable de les interrupcions o fallades a Internet,a la pàgina la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions electròniques, falles de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals. En cas de produir problemes o incidències d’ aquest tipus, farà tot el que estigui al seu abast per corregir el més aviat possible, però no pot assumir cap responsabilitat al respecte.

LA FECOSE, Exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva,pels danys i perjudicis deure a la suplantació de personalitat d´un tercer efectuada per un usuari.

Altres normes de la promoció.

La simple participació en aquest concurs implica l’ acceptació d’ aquestes bases en la seva totalitat i el criteri interpretatiu deLA FECOSE que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present concurs, de manera que la manifestació , en sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l’ exclusió del participant i com a conseqüència de la mateixa,LA FECOSE quedarà alliberada del compliment de qualsevol oblicació contreta amb ell.

LA FECOSE es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’ aquesta Promoció en qualsevol moment i/o finalitzar-se de forma anticipada si fos necessari per justa causa, sense que d’ això pugui derivar cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs de pymeralia i , si escau altres mitjans.LA FECOSE farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte d’altres.

En participar en aquesta promoció reconeixes i acceptes que els drets de propietat intel.lectual sobre materials d’ aquesta promoció corresponen a LA FECOSE. La reproducció, distribució o transformació no autoritzada de qualsevol materials publicicitaris o promocionals consisteix una infracció dels drets de propietat intel.lectual del titular.

Interpretació de les bases i resolució de conflictes.

La interpretació i resolució de les presents Bases es regiran per la legislació espanyola, Qualsevol controvèrsia que resultés de la interpretació o compliment de les presents bases, se sometrà als Jutzats i Tribunals de la ciutat de Tarrragona.