BASES DEL SORTEIG

10 premis de 50€ i 1 premi de 500€ www.compresalasenia.es

 

1.- ORGANITZADOR I OBJECTE

La Federació de Comerciants de la Sénia (en endavant FECOSE) amb CIF: G43360924 i domicili al C/Tortosa, 1, ha decidit dur a terme una promoció associada al sorteig d’11 premis pel valor total de 1.000 € amb l’objectiu de dinamitzar les compres nadalenques a La Sénia.

2.- PARTICIPACIÓ

Hi podrà participar qualsevol persona major de 18 anys que realitzi una compra a qualsevol establiment associat a la FECOSE.

3.- ÀMBIT TEMPORAL I TERRITORIAL DE LA CAMPANYA

La campanya té vigència de l’1 de desembre 2018 al 12 de gener 2018 (en endavant període promocional) d’acord amb el que s’indica en aquestes bases. Les compres es podran realitzar a qualsevol dels establiments socis de la FECOSE, fins a l’hora del sorteig.

4.- PREMIS

Es sortejaran 11 premis consistents en : 10 premis de 50€ i un premi de 500€.

5.- SORTEIG

El sorteig es celebrarà el dissabte dia 12 de gener de 2019 a las 18h, en acte públic a la plaça de Major de La Sénia, davant dels participants , d’acord amb el següent: S’ admetran les paperetes recollides pels socis durant el període de promoció i presentades per ells mateixos a FECOSE fins al dia 12 de gener, a l’hora del sorteig. El sorteig el realitzarà a mà la Presidència de la FECOSE o qui designi aquesta. S’extraurà en primer lloc el premi de 500 € i a continuació els 10 premis de 50 €.

6.- COMUNICACIÓ ALS GUANYADORS

L’ assignació del premi es realitzarà quan es comprovi que l’agraciat/da compleix totes les condicions de la promoció. En cas que no reuneixi les característiques establertes en aquestes bases o no es presenti en el plaç de 2 minuts a partir del moment del seu nomenament perdrà el premi i es tornarà a repetir el sorteig.

Si cap dels agraciats NO compleix amb els requisits establerts, el premi se declararà desert.

FECOSE comunicarà als agraciats el seu premi mitjançant megafonia o a veu alçada. L’afortunat haurà de presentar el DNI per a poder-se identificar.

El guanyador haurà d’acceptar o renunciar al premi en el moment de produir-se el contacte.

En el supòsit de renúncia o no acceptació del premi durant el temps establert, FECOSE tornarà a sortejar-lo.

Davant l’ impossibilitat de personar-se l’afortunat, aquest podrà designar prèviament, i a la mateixa papereta del sorteig habilitada a l’efecte, el nom i DNI de la persona a qui autoritza a recollir i bescanviar el premi en el temps marcat per la promoció. FECOSE quedarà exempta de qualsevol responsabilitat.

En cas de renúncia al premi, no existeix cap compensació del mateix.

Un cop confirmada l’acceptació del premi, l’entrega l’efectuarà FECOSE.

Un cop designats els 11 afortunats, tindran un màxim de 90 (500€) o 60 minuts (50€), segons el premi obtingut, per realitzar les compres.

BESCANVIAR ELS PREMIS.

PREMIS de 50€. Els afortunats dels premis de 50€, a partir del moment que senyali la FECOSE tindran 60 minuts per realitzar les compres. Ells pagaran les seves compres i es presentaran novament al lloc del sorteig on un cop la FECOSE verifiqui l’ import, hora i nom de l ‘ establiment (ha de ser soci de FECOSE) se li entregaran en mà els 50 € del premi.

Si l’import de la compra no supera els 50€, només se li entregarà l’import de la compra, i si supera els 50€, només se li abonarà els 50€.

PREMI DE 500€.

L’afortunat disposarà de 90 minuts a partir del moment que senyali l’organització. Haurà de realitzar compres a un mínim de 4 establiments associats a FECOSE sense tenir en compte l’ import. El guanyador anirà acompanyat per un representant de FECOSE. El client no pagarà les seves compres, però sí que recollirà el tiquet de compra als establiments. Al finalitzar l’activitat, FECOSE abonarà a cada establiment els imports corresponents.

Si els imports de les compres no superen los 500€, només se li entregarà l’ import corresponent a la compra que hagi realitzat, en cas que superi els 500€, només se li abonaran els 500€ corresponents al premi. En el cas que es superen els 500€, l’afortunat abonarà a l’últim establiment la diferència del saldo que li quedi per bescanviar.

7.- EXCLUSIONS I LIMITACIONS

Els premis en cap cas podran ser objecte de substitució, canvi, alteració, compensació o cessió.

FECOSE es reserva el dret de cancel·lar la promoció en qualsevol moment de manera unilateral i sense preavís.

FECOSE no es fa responsable dels errors, interrupcions, defectes, tardança d’operacions o transmissions, robatori, destrucció o alteracions dels materials d’inscripcions al sorteig, o pel mal funcionament, mala transmissió o error en rebre qualsevol informació.

8.- DRETS D’ IMATGE

L’ acceptació del premi per part del guanyador suposa donar el consentiment a FECOSE per a utilitzar, amb fins publicitaris, les dades personals, imatge i material publicitari relacionat amb la present campanya. En tot cas, el guanyador està d’acord en participar sense contraprestació en la publicitat relacionada amb esta campanya comercial.

9.- PUBLICITAT

Els participants tindran coneixement de la campanya comercial i de les condicions de participació al sorteig a través del web www.COMPRESALASENIA.ES, on s’hi ubicaran les bases de la campanya comercial.

10.- ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS BASES

La mera participació a la campanya comercial suposa l’acceptació íntegra de les presents bases. FECOSE es reserva el dret de desqualificar les participacions de persones que incompleixin les mateixes i especialment, qualsevol participació en la que es consignen dades no verídiques o quan el un nom de participant no es llegeixi de manera clara.

11.- MODIFICACIONS I/O ANNEXES

FECOSE es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexes successius sobre la mecànica i premi de la promoció.

FECOSE es reserva el dret a modificar a la seva conveniència la data del sorteig, així com la substitució del premi per altre similars característiques i d’igual valor.

12.- CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Els participants autoritzen la incorporació de les seves dades de caràcter personal als fitxers de FECOSE així com els que ens facilita a aquesta promoció, que s’ incorporaran a un fitxer responsabilitat de LA FECOSE, per a ser utilitzats en la gestió del sorteig.

Així mateix, la seva participació en la promoció, suposa acceptar les bases del concurs, i la política de privacitat. El participant pot exercitar els seus drets d’accès, rectificació, cancel·lació o oposició, conforme al que disposa a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant correu postal dirigit al responsable del fitxer a la direcció Fecose,c/ General Prim 2-6 local 3 Baixos de la Sénia (Tarragona).